Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijn Eigen Marktplaats

Verhuur

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mijn Eigen Marktplaats hierna te noemen: "Mijn Eigen Marktplaats”, en een Wederpartij waarop Mijn Eigen Marktplaats deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Mijn Eigen Marktplaats en zijn directie en/of bestuur.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mijn Eigen Marktplaats en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Mijn Eigen Marktplaats niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mijn Eigen Marktplaats in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. Mijn Eigen Marktplaats houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Mijn Eigen Marktplaats zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Mijn Eigen Marktplaats kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Reis-, verblijf- en verzendkosten worden separaat berekend indien van toepassing.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mijn Eigen Marktplaats daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mijn Eigen Marktplaats anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mijn Eigen Marktplaats niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractduur

1. De overeenkomst tussen Mijn Eigen Marktplaats en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Mijn Eigen Marktplaats heeft voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig van Wederpartij. Fouten in de door Wederpartij aan Mijn Eigen Marktplaats aangeleverde gegevens komen voor rekening en risico van Wederpartij.
3. Levering geschiedt op bedrijf van Mijn Eigen Marktplaats. De Wederpartij is verplicht de kraam te vullen op het moment dat deze aan hem ter beschikking wordt gesteld, ofwel het moment dat door Mijn Eigen Marktplaats aan de wederpartij wordt medegedeeld, dan wel het moment dat door partijen in onderling overleg is bepaald. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies niet opvolgt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, is Mijn Eigen Marktplaats gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4. Mijn Eigen Marktplaats heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Mijn Eigen Marktplaats is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Mijn Eigen Marktplaats de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten.

artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Mijn Eigen Marktplaats stelt aan Wederpartij voor de overeengekomen periode het gehuurde ter beschikking waarop Wederpartij haar goederen te koop aanbiedt. Het aanbieden van deze goederen in de bedrijfshal van Mijn Eigen Marktplaats vindt plaats voor eigen rekening en op eigen risico van Wederpartij. De aangeboden goederen blijven eigendom van Wederpartij behoudens de in deze algemene voorwaarden daarop gemaakte uitzonderingen.
2. Wederpartij dient 18 jaar en ouder te zijn en eigenaar van de aangeboden goederen te zijn en de goederen te
goeder trouw te hebben verkregen. Voorts verklaart Wederpartij dat de aangeboden goederen vrij zijn van beslag en/of pandrecht en dat Wederpartij vrijelijk over de betreffende goederen kan beschikken. Voorts dient Wederpartij te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.
3. Door Wederpartij worden uitsluitend deugdelijke producten via Mijn Eigen Marktplaats aangeboden. De aangeboden producten dienen schoon, werkend en compleet te zijn. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van privacygevoelige informatie van de aangeboden goederen. Bij klachten van kopers ten aanzien van de deugdelijkheid van het gekochte zal Mijn Eigen Marktplaats de koper doorverwijzen naar Wederpartij. Wederpartij verplicht zich om zich redelijkerwijs in te spannen om tot een oplossing te komen met betrekking tot de klacht.
4. Door Mijn Eigen Marktplaats worden 48 barcodestickers ter beschikking gesteld aan Wederpartij. Tegen betaling van € 1,00 kunnen 48 extra stickers worden gekocht. Op deze stickers wordt door Wederpartij de prijs van de individuele goederen aangegeven. Wederpartij machtigt Mijn Eigen Marktplaats om deze goederen voor rekening van Wederpartij voor de opgegeven prijs te verkopen aan derden.
5. De door Mijn Eigen Marktplaats gehanteerde verkoopprijzen worden geacht overeen te stemmen met de door Wederpartij bepaalde verkoopprijzen.
6. Onduidelijkheden of vergissingen in gehanteerde verkoopprijzen komen voor rekening en risico van Wederpartij.
7. De door Mijn Eigen Marktplaats gehanteerde verkoopprijzen worden geacht overeen te stemmen met de door Wederpartij bepaalde verkoopprijs.
8. Wederpartij wordt op openingsdagen dagelijks via e-mail op de hoogte gesteld van de verkoopopbrengst van die betreffende dag.
9. De verkoop van de goederen vindt uitsluitend plaats tegen directe betaling van de koopsom.
10. Wederpartij kan gedurende de huurperiode de aangeboden goederen zonder extra kosten aanvullen. Dit mag alleen door Wederpartij in persoon gedaan worden. Aan het aanvullen kan de Mijn Eigen Marktplaats instructies en voorwaarden verbinden die door Wederpartij opgevolgd en nageleefd dienen te worden.
11. Wederpartij dient bij het gebruik van het gehuurde de redelijke instructies van Mijn Eigen Marktplaats op te volgen. Mijn Eigen Marktplaats kan regels stellen aan het gedrag en de aanwezigheid van Wederpartij in Mijn Eigen Marktplaats, alsmede aan het gedrag en de aanwezigheid van derden die bij Wederpartij horen.
12. Wederpartij dient op de dag van het eindigen van de huurperiode zijn goederen te verwijderen van het gehuurde. Dit mag uitsluitend door Wederpartij persoonlijk worden gedaan. Indien de goederen niet tijdig zijn verwijderd zal Mijn Eigen Marktplaats de goederen verwijderen en gedurende 7 kalenderdagen opslaan. Na de genoemde 7 kalenderdagen zal Wederpartij worden geacht de goederen in eigendom te hebben overgedragen aan Mijn Eigen Marktplaats. Mijn Eigen Marktplaats is alsdan vrijelijk bevoegd om over deze goederen te beschikken en deze te verhandelen, dan wel deze goederen te vernietigen of te schenken aan een derde etc. Na ommekomst van de genoemde 7 kalenderdagen wordt Wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van alle (vorderings)rechten met betrekking tot de betreffende goederen.

artikel 5 Soort goederen

1. Mijn Eigen Marktplaats is bedoeld voor het aanbieden van gebruikte, nieuwe of zelfgemaakte goederen van particulieren, bedrijven en hobbyisten.
2. Onder meer de volgende goederen mogen in ieder geval niet worden aangeboden op Mijn Eigen Marktplaats: alcohol, dieren, verdovende middelen, medicijnen, eigendommen van de overheid, explosieve objecten en gevaarlijke stoffen, gestolen goederen, objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, materiaal met een pornografische en/of erotische inhoud, illegale software, tabak, tickets en overeenkomsten, (valse) valuta en postzegels, wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten. Mijn Eigen Marktplaats heeft eenzijdig de bevoegdheid vast te stellen of een zaak wel of niet past binnen de doelstellingen van Mijn Eigen Marktplaats.

artikel 6 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. Mijn Eigen Marktplaats is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
b) Indien Wederpartij de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen niet deugdelijk nakomt, met name ten opzichte van onder meer instructies ten aanzien van het gebruik van het gehuurde alsmede ten aanzien van het soort goederen dat wordt aangeboden;
2. In onder meer de hiervoor genoemde gevallen staat het Mijn Eigen Marktplaats vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang te beëindigen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mijn Eigen Marktplaats op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

artikel 7 Overmacht

1. Mijn Eigen Marktplaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijn Eigen Marktplaats geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijn Eigen Marktplaats niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mijn Eigen Marktplaats of van derden daaronder begrepen. Mijn Eigen Marktplaats heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mijn Eigen Marktplaats zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Mijn Eigen Marktplaats kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Mijn Eigen Marktplaats ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mijn Eigen Marktplaats gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 8 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden op de factuurdatum en op een door Mijn Eigen Marktplaats aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Mijn Eigen Marktplaats aangegeven. Mijn Eigen Marktplaats is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mijn Eigen Marktplaats verschuldigde.
4. Ten aanzien van de door Mijn Eigen Marktplaats ten behoeve van Wederpartij gerealiseerde verkoopopbrengsten en (eind)afrekeningen is de administratie van Mijn Eigen Marktplaats leidend en wordt geacht juiste weergave te geven, tenzij Wederpartij het tegendeel kan aantonen,
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Mijn Eigen Marktplaats echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Mijn Eigen Marktplaats in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mijn Eigen Marktplaats.
2. Door Mijn Eigen Marktplaats geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mijn Eigen Marktplaats veilig te stellen.
4. Voor het geval Mijn Eigen Marktplaats zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mijn Eigen Marktplaats en door Mijn Eigen Marktplaats aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mijn Eigen Marktplaats zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen meteen tijdens het onderzoek gemeld te worden bij Mijn Eigen Marktplaats. De Wederpartij dient Mijn Eigen Marktplaats in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Indien van een gebrek niet direct melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd dan zal Mijn Eigen Marktplaats de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
5. Indien komt vast te staan date en klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mijn Eigen Marktplaats daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mijn Eigen Marktplaats en de door Mijn Eigen Marktplaats bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Indien Mijn Eigen Marktplaats aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Mijn Eigen Marktplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn Eigen Marktplaats is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
3. Mijn Eigen Marktplaats is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van Wederpartij.
4. Mijn Eigen Marktplaats is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gedragingen van derden die zich in zijn bedrijfspand begeven.
5. Indien Mijn Eigen Marktplaats aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mijn Eigen Marktplaats beperkt tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de door Mijn Eigen Marktplaats te leveren prestatie waaruit de schade is voortgevloeid.
6. De aansprakelijkheid van Mijn Eigen Marktplaats is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Mijn Eigen Marktplaats is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijn Eigen Marktplaats aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mijn Eigen Marktplaats toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Mijn Eigen Marktplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Mijn Eigen Marktplaats of zijn leidinggevenden.

artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Mijn Eigen Marktplaats voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mijn Eigen Marktplaats toerekenbaar is.
2. Wederpartij vrijwaart Mijn Eigen Marktplaats voor aanspraken van kopers jegens Mijn Eigen Marktplaats ten aanzien van gebreken met betrekking tot door Wederpartij via Mijn Eigen Marktplaats aangeboden goederen.
3. Indien Mijn Eigen Marktplaats uit door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mijn Eigen Marktplaats zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven In het nemen van adequate maatregelen, dan is Mijn Eigen Marktplaats, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mijn Eigen Marktplaats en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel 13 Intellectuele eigendom

4. Mijn Eigen Marktplaats behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mijn Eigen Marktplaats heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen en vrijwaring
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mijn Eigen Marktplaats partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Mijn Eigen Marktplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mijn Eigen Marktplaats het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Consignatie

artikel 15 Algemene voorwaarden bij verkoop onder consignatie en vervoer

1. Op verkoop onder consignatie en vervoer door Mijn Eigen Marktplaats zijn de hiervoor weergegeven algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, behoudens indien daarvan in het navolgende expliciet wordt afgeweken.

artikel 16 Uitvoering consignatie overeenkomst

1. Goederen met een individuele waarde van € 10,-- of meer kunnen door middel van consignatie verkoop via Mijn Eigen Marktplaats worden aangeboden. Mijn Eigen Marktplaats heeft eenzijdig, zonder opgaaf van redenen, het recht te bepalen dat bepaalde goederen niet op Mijn Eigen Marktplaats worden toegelaten, en/of om toegelaten goederen van Mijn Eigen Marktplaats te verwijderen.
2. De tot verkoop via consignatie toegelaten goederen worden door Mijn Eigen Marktplaats voorzien van een barcode en geplaatst in de showroom.
3. De prijs waartegen de goederen worden aangeboden wordt door Wederpartij, eventueel in onderling overleg met Mijn Eigen Marktplaats, bepaald.
4. Mijn Eigen Marktplaats maakt foto’s van goederen met een waarde van € 25,-- of meer en plaatst deze op haar website.
5. Verkoop van de goederen vindt uitsluitend plaats tegen directe betaling van de koopsom in de winkel.
6. Indien de goederen binnen 3 maanden na aanvang van de plaatsing in Mijn Eigen Marktplaats worden verkocht, ontvangt de Wederpartij 60% van de opbrengst bij een verkoopprijs tussen € 10,00 en € 500,00, 70% van de opbrengst bij een verkoopprijs tussen € 500,00 en € 1.000,00 en 75 van de opbrengst bij een verkoopprijs boven de € 1.000,00. Het resterende deel van de opbrengst wordt als commissie ingehouden ten behoeve van Mijn Eigen Marktplaats. De netto-opbrengst (verkoopprijs minus commissie) wordt enkele dagen na verkoop door Mijn Eigen Marktplaats op de door Wederpartij bij Mijn Eigen Marktplaats opgegeven bankrekening overgemaakt.
7. Wederpartij wordt op openingsdagen dagelijks per e-mail door Mijn Eigen Marktplaats op de hoogte gesteld van de verkopen die met betrekking tot de door Wederpartij aangeboden goederen hebben plaatsgevonden.
8. Indien de aangeboden goederen niet binnen 3 maanden worden verkocht is Wederpartij 10% van de initiële, door Wederpartij bepaalde, verkoopprijs verschuldigd aan Mijn Eigen Marktplaats. Na voldoening van 10% van de verkoopprijs is Wederpartij bevoegd de niet verkochte goederen onder zich te nemen. Na betaling van de genoemde 10% dienen de goederen direct te worden verwijderd door Wederpartij. Laat Wederpartij dit na, of laat Wederpartij na de genoemde 10% te voldoen, dan worden de goederen gedurende 7 dagen opgeslagen. Na de genoemde 7 kalenderdagen zal Wederpartij worden geacht de goederen in eigendom te hebben overgedragen aan Mijn Eigen Marktplaats. Mijn Eigen Marktplaats is alsdan vrijelijk bevoegd om over deze goederen te beschikken door bijvoorbeeld de goederen te verhandelen, dan wel te vernietigen of te doneren, of op andere wijze over deze goederen te beschikken. Na ommekomst van de genoemde 7 kalenderdagen wordt Wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van alle (vorderings)rechten met betrekking tot de betreffende goederen, alsmede afstand te hebben gedaan van alle vorderingsrechten die betrekking hebben op de betreffende goederen.

artikel 17 Uitvoering overeenkomst vervoer

1. Door Mijn Eigen Marktplaats wordt ten aanzien van het vervoer van consignatiegoederen naar Mijn Eigen Marktplaats een vervoersdienst aangeboden. Door Mijn Eigen Marktplaats worden op verzoek van Wederpartij de door Wederpartij aan te bieden goederen op locatie opgehaald. Mijn Eigen Marktplaats is bevoegd om vooraf informatie te vragen ten aanzien van de op te halen goederen. Voorts is Mijn Eigen Marktplaats vrij om de opdracht tot vervoer al dan niet gedeeltelijk te weigeren. Mijn Eigen Marktplaats bepaalt het tijdstip van het vervoer. Door Mijn Eigen Marktplaats aangegeven tijdstippen gelden slechts als indicatie. Aan het niet tijdig vervoeren kunnen door Wederpartij geen rechten worden ontleend. Een overeengekomen tijdstip geldt niet als fatale termijn. Het vervoer zal plaatsvinden via een wekelijkse route.
2. Mijn Eigen Marktplaats biedt eveneens aan om gekochte goederen naar koper te vervoeren, alsmede het terug vervoeren van onverkocht gebleven goederen naar Wederpartij. Ook dit vindt plaats onder de in deze algemene voorwaarden opgenomen condities (waaronder lid 1 van dit artikel). De chauffeur van Mijn Eigen Marktplaats vervoert de goederen tot aan de deur. Het in een pand afleveren van de goederen dient vooraf te worden overlegd en vindt plaats tegen een eventueel vooraf overeengekomen meerprijs.
3. Ten aanzien van de kosten van het vervoer gelden de daarvoor overeengekomen prijzen.
4. Het gebruikmaken van de vervoersdiensten vindt plaats op eigen risico van koper of Wederpartij. Mijn Eigen Marktplaats is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die optreedt tijdens het vervoer. Koper en Wederpartij vrijwaren Mijn Eigen Marktplaats expliciet voor dergelijke aanspraken. Eventuele schades opgetreden bij vervoer dienen op straffe van verval van recht direct schriftelijk na aflevering bij Mijn Eigen Marktplaats gemeld te worden.